Procena ličnosti i motivacije

Budući performans zaposlenih zavisi od karakteristika poput motivacije, ambicije i uklapanja u tim. Iako se generalno ostavlja na stranu činjenica da ličnost predstavlja najveću korelaciju sa radnim učinkom zaposlenih, sve više kompanija pridaje značaj proceni i predviđanju preferiranog stila ponašanja na određenoj poziciji. Drugim rečima, njihove ličnosti.

SHL alati za procenu ličnosti

SHL definiše ličnost kao tipičan ili preferiran način ponašanja, razmišljanja i ispoljavanja osećanja osobe.

OPQ je baziran na ovoj SHL definiciji ličnosti i predstvalja alat za procenu ponašanja isključivo u radnom okruženju, sa mogućnošću generisanja izveštaja za različite poslovne potrebe uključujući selekciju, razvoj, procenu lidera, izgradnju timova i druge.

Uvid u preferirani stil ponašanja zaposlenog omogućava vam da:

  • sa mnogo većom efikasnoću upravljate njihovim daljim razvojem unutar kompanije  
  • odredite ko je idealan kandidat prilikom zapošljavanja i ko je idealan kandidat za unapređenje unutar kompanije 
  • imate uvid u kognitivne sposobnosti koje su pod uticajem ličnosti, jer koliko će neko ispoljavati i dalje razvijati svoje kognitivne sposobnosti upravo zavisi od ličnosti  
  • identifikujete kandidate koji će se najbolje uklopiti u tim  

Occupational Personality Questionnaire (OPQ32) 

OPQ32 pruža jasan okvir za razumevanje ličnosti u poslovnom okruženju i njegovog udela u uspešnom obavljanju posla za određenu poziciju. Pomaže zaposlenima da bolje razumeju svoje jake strane kao i razvojne aspekte na nivou ličnosti. OPQ model se sastoji iz 3 osnovna domena: odnosi sa ljudima, stil razmišljanja i osećanja i emocije.   

Može se koristiti na mnoge načine, prilikom prepoznavanja i pravljenja razvojnih planova za pojednica ili ceo tim, kao i prilikom procesa selekcije. 

Za ovih 40 godina postojanja, urađeno je preko 90 nezavisnih studija. Preko 40 različitih industrija je primenilo OPQ32 metodologiju uz pouzdan dokaz efikasnosti ovog alata prilikom predviđanja i ostvarivanja poslovnih očekivanja i rezultata.

Preuzmite opis proizvoda

Motivational Questionnaire (MQ) 

Upitnik motivacije meri obim u okviru kog je pojedinac motivisan aspektima kao što su postignuće i konkurencija, prepoznavanje i lični razvoj, interesovanje, fleksibilnost i status. Razumevanjem motivatora svojih zaposlenih, menadžeri mogu da razviju pun potencijal svakog člana svog tima, kao i da usmere njihovu energiju na najkonstruktivniji način. Ovaj upitnik meri 18 dimenzija motivacije pojedinca i pruža detaljan uvid u situacije koje povećavaju ili umanjuju nivo njegove motivacije. 

Na kraju psihološke procene, dobijate izveštaj o rezultatu kandidata u 4 kategorije: 1. Veoma motivišuće; 2. Umereno motivišuće; 3. Veoma demotivišuće; 4. Umereno demotivišuće. Sa jasnim stavkama u kategorije šta konkretno najviše utiče na motivaciju kandidata

Preuzmite opis proizvoda

Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ) 

CCSQ je upitnik za psihološku procenu ličnosti posebno kreiran za početne pozicije u službama podrške, kontakt centrima i prodaji. Njime merimo potencijal za dobar odnos prema kupcima, kao i umeće pregovaranja i ubeđivanja. 

Saznajte koliko uspešno će vaši zaposleni sarađivati sa klijentima i koliko će efikasno rešavati njihove probleme. Imajući u vidu da je svakodnevni kontakt sa ljudima potencijalni izvor stresa, CCSQ vam pruža jasne indikatore pouzdanosti i otpornosti na stres vaših kandidata.

Preuzmite opis proizvoda