Situaciono rezonovanje

Situational Judgement Test (SJT) ili situaciono rezonovanje je test kritičkog razmišljanja i donošenja odluka kandidata u vezi sa tipičnim poslovnim situacijama za određenu poziciju. Ovi testovi su kratki skrining alati koji pomažu kompanijama da upravljaju aplikacijama istovremeno poboljšavajući iskustvo kandidata tokom procesa selekcije.

Zašto testovi situacionog rezonovanja?

  • Omogućavaju vam da sa povećanom sigurnošću procenite da li se kandidat uklapa u neku ulogu ili organizacijonu kulturu, posebno onda kada je teško proceniti iskustvo.  
  • Predstavljaju uštedu u vremenu jer osavremenjuju proces skrininga kandidata I eliminišu zahtev za pregledanjem velikog broja CV-a.  
  • Procena funkcioniše obostrano. 72% kandidata prijavilo je da će pre prihvatiti ponudu od kompanije koja je u svom procesu selekcije koristila multimedijalni pristup.  

Testovi situacionog rezonovanja su najkorisniji u ranoj fazi procesa procene jer omogućava eliminisanje kandidata koji ne poseduju minimalni nivo očekivanog sklopa ponašanja za određenu poziciju, kompaniju ili organizacionu kulturu.  

0%

kandidata nema potrebne kvalifikacije za posao za koji se prijavljuje

Executive scenario

Namenjen je proceni sposobnosti menadžera – njihove lične sposobnosti da na efikasan način upravlja situacijama tipičnim za njihovu poziciju. Ovo se procenjuje na osnovu 3 stavke – sposobnost menadžera da efikasno upravlja ciljevima i ljudima, kao i da se zauzima za interese organizacije. Ocenjuje se efikasnost svakog odgovora koristeći skalu od 1-6, od izuzetno nepoželjnog do visoko poželjnog. Može se koristiti tokom procesa regrutacije, selekcije, treninga, razvoja, procene učinka i koučinga za različite pozicije i industrije. 

Preuzmite dodatni opis.

Scenario za diplomce

Ovaj jedinstven test je namenjen proceni sposobnosti studenata koji su tek završili studije i imaju malo ili nimalo radnog iskustva – procenjuju se sposobnosti pojedinca da na efikasan način upravlja situacijama koje se mogu desiti na poslu, i na taj način olakšavaju donošenje odluke o tome koji diplomci imaju najveći potencijal da brzo usvoje veštine potrebne da postanu efektivni menadžeri u velikim organizacijama. Sastoji se od hipotetičkih scenarija, a svaki od njih prati nekoliko mogućih odgovora. Kandidati ocenjuju efikasnost svakog odgovora, koristeći skalu od 1-6, od krajnje nepoželjnog do veoma poželjnog. Može se koristiti tokom procesa regrutacije, selekcije, treninga, razvoja, procene učinka i koučinga za različite pozicije i industrije. 

Preuzmite dodatni opis.

Scenario za menadžere

Ovaj test je namenjen proceni sposobnosti menadžera – grupe koja obično ima značajno iskustvo na koje se oslanja. Procenjuje njihove lične sposobnosti da na efikasan način upravlja različitim poslovnim situacijama. Test procenjuje način reagovanja menadžera onda kada se od njega očekuje da upravlja ciljevima, ljudima i svojim menadžerom u organizaciji i zauzima se za organizacione ciljeve i reputaciju. Ocenjuje se efikasnost svakog odgovora koristeći skalu od 1-6, od izuzetno nepoželjnog do visoko poželjnog. Može se koristiti tokom procesa regrutacije, selekcije, treninga, razvoja, procene učinka i koučinga za različite pozicije i industrije.  

Preuzmite dodatni opis.