Testovi kognitivnih sposobnosti

SHL testovi kognitivih sposobnosti pružaju superioran pristup online testiranju koje je unapređeno interaktivnim aspektima koji kandidatu pružaju potpuno novo iskustvo, a mogu da se rade i preko mobilnih telefona. Ovi testovi vam pomažu da prepoznate kandidate koji imaju odgovarajuće sposobnosti i potencijal za ostvarenje uspeha u okviru date pozicije. 

SHL Verify Interactive portfolio testova

SHL Verify Interactive, je najnovija verzija testova za procenu kognitivnih sposobnosti. Na ovaj način je unapređeno iskustvo koje kandidat stiče tokom testiranja. Ovo je interaktivan i relevantan pristup za procenu diplomaca, profesionalaca i kandidata za menadžerske pozicije. 

Verify Interactive testovi:

• Optimizovani su za mobilne uređaje 
• Podržavaju procenu u ranim fazama 
• Dostupni su na više jezika

Verify Interactive G+ – Test generalne kognitivne sposobnosti

Ovaj test procenjuje opštu kognitivnu sposobnost. U sebi sadrži kombinaciju pitanja vezanu za tri tipa kognitivnih sposobnosti raspoređeno preko 30 ajtema uz ograničeno vreme od 36minuta.
 
U ovom testu sadržani su testovi: 
✓Induktivnog rezonovanja 
✓Numeričkog rezonovanja 
✓Deduktivnog rezonovanja

Preuzmite opis proizvoda

Deduktivno rezonovanje

Ovaj test procenjuje kognitivnu sposobnost kandidata da radi sa nepotpunim podacima i da osmisli rešenje za nove probleme koji se baziraju na inicijalnim principima. Osobe koje imaju dobre rezultate na ovom testu imaju sposobnost za konceptualno i analitičko rezonovanje. 
 
Ključni parametri: 
✓Kritička analiza tokom diskusije i sposobnost iznošenja relevantnih argumenata 
✓Analiza scenarija na osnovu nepotpunih informacija 
✓Donošenje zaključaka na osnovu datih podataka 

Preuzmite opis proizvoda

Induktivno rezonovanje

Od kandidata se očekuje da donese zaključak i da razume odnos između različitih koncepata. Ovaj test je relevantan za procenu svih nivoa pozicija, a posebno za one čiji opis uključuje stvaranje novih koncepata i pristupa, definisanje strategija, rešavanje kompleksnih i novih problema. 

Ključni parametri: 
✓Koliko je kandidat spsosoban za rad sa novim konceptima i pristupima 
✓Sposobnost iznošenja argumenata i zaključaka na pitanja “zašto” i “kako” 
✓Rešavanje kompleksnih i višeznačnih problema 

Preuzmite opis proizvoda

Numeričko rezonovanje

Ovaj test procenjuje sposobnost kandidata da donese ispravne odluke ili da donese ispravne zaključke bazirane na numeričkim podacima. Podaci i zadaci su primenjivi u poslovnom okruženju. Ovi zadaci su više fokusirani na razumevanje i evaluaciju podataka, nego na računske operacije. Pojedinci koji ostvare dobre rezultate na ovom testu imaju sposobnost da razumeju numeričke podatke i da ih interpretiraju na ispravan način. 

Ključni parametri:  
✓Razumevanje relevantnih informacija u bazi podataka 
✓Relevantno korišćenje osnovnih matematičkih koncepata prilikom analize podataka 
✓Donošenje zaključaka korišćenjem numeričke analize 

Preuzmite opis proizvoda

Numeričke kalkulacije

Meri sposobnost kandidata da brzo i precizno sabira, oduzimaju i na drugi način manipuliše brojevima. Zadaci uključuju procenu, reviziju i proveru rezultata — kritične veštine u mnogim zadacima na radnom mestu u različitim industrijama 

Ključni parametri: 
✓Sposobnost rada na kompleksnim numeričkim zadacima 
✓Procenjivanje logičkog razmišljanja 
✓Sposobnost manipulisanja različitim numeričkim operacijama 

Preuzmite opis proizvoda